ODRŽANA PRVA SEDNICA SAVETA ZA MLADE

V.Vujčić 07-04-2021

U Gradskoj upravi danas je održana prva sednica novoformiranog Saveta za mlade grada Kruševca. Za predsednika Saveta imenovan je zamenik gradonačelnice Aleksandar Jovanović, a njegov zamenik je pomoćnik gradonačelnika za omladinu i sport Vladimir Petrović. Savet ima 13 članova i ovo je prvi put da se ovakvo jedno telo koje se bavi pitanjima mladih, formira u našem gradu. Prvi zadatak biće promocija Kancelarije za mlade, Lokalnog akcionog plana kao i podsticanje inicijative za pisanje projekata. Na sednici Saveta, usvojen je i Poslovnik o radu kojim se bliže uređuju organizacija i način rada i odlučivanja. Savet inicira i učestvuje u izradi Lokalne omladinske politike u oblasti obrazovanja, sporta, korišćenja slobodnog vremena, povećanja zaposlenosti, informisanja, aktivnog učešća, obezbeđivanju jednakih šansi, zdravstva, kulture, ravnopravnosti polova, sprečavanju nasilja i kriminaliteta, pristupa pravima, održivog razvoja i životne sredine i drugim oblastima od značaja za mlade. Takođe, učestvuje u izradi posebnih lokalnih akcionih planova, programa i politika u saglasnosti sa Nacionalnom strategijom za mlade i prati njihovo ostvarivanje, daje mišljenje o pitanjima od značaja za mlade i o njima obaveštava organe Grada, daje mišljenje na nacrte akata koje donosi Skupština grada u oblastima od značaja za mlade, razmatra i usvaja godišnje i periodične izveštaje o ostvarivanju lokalne omladinske politike. Uloga Saveta je i da inicira pripremu projekata ili učešće Grada u programima i projektima za mlade u cilju unapređenja položaja mladih i obezbeđenja ostvarivanja njihovih prava koja su u nadležnosti Grada, podstiče saradnju između Grada i omladinskih organizacija i udruženja i daje podršku realizaciji njihovih aktivnosti, podstiče ostvarivanje međuopštinske, međuregionalne i međunarodne saradnje koja se odnosi na omladinu, kao i da daje mišljenje o predlozima projekata od značaja za mlade.
Ukupno komentara 0

Ostavite komentar