ISTORIJSKI ARHIV KRUŠEVAC OBELEŽAVA 75 GODINA OD OSNIVANjA

07-06-2023

Ove godine, većina arhiva, među kojima i Istorijski arhiv Kruševac, obeležava 75 godina od osnivanja. U okviru Arhivističkog društva Srbije, pokrenuta je inicijativa o predstavljanju svih arhiva, što je i učinjeno kroz zajedničku izložbu „Arhivi Srbije“ o arhivima u Srbiji, otvorenoj 22. aprila u Čačku. Izložba će obići sve veće gradove u Srbiji. Takođe, vezano za naš Arhiv, pripremamo program za obeležavanje Vidovdana:

- Izložba fotografija i dokumenata „Stari zanati kruševačkog kraja“

- Okrugli sto „190 godina oslobođenja od turaka (1833-2023.)“

Tradicionalno, za Dan oslobođenja grada 14. oktobra, u pripremi je i publikacija „Stari zanati kroz tradiciju kruševačkog kraja“, koja je namenjena školskoj deci nižih razreda u okviru našeg programa „Dani istorije kruševačkog kraja, a za koju je sredstva obezbedilo Ministarstvo kulture RS. Takođe, kao suorganizatori Sajma knjiga „Rasinski cvet“, i ove godine predstavićemo naša izdanja, navodi za Pobedu Bojana Jovac, arhivski savetnik rukovodilac službe "Arhiva" u zgradi "Jastrebac". Za kraj godine, povodom obeležavanja Dana Arhiva, 27. decembra, pripremamo svečanu akademiju na kojoj će biti prikazan kratak film o 75 godina postojanja i rada našeg Arhiva i biće otvorena izložba „Izložba o izložbama“ o 70 godina izložbene delatnosti Arhiva.

O kratkom istorijatu ustanove , Jovac kaže da je Istorijski arhiv Kruševac osnovan je krajem marta 1948. godine, rešenjem Ministarstva prosvete Narodne Republike Srbije, kao Arhivsko središte, za područje grada Kruševca sa srezovima: kruševački, rasinski, kopaonički, župsku, temnićski, trstenički i ražanjski. Rešenjem Narodnog odbora sreza Kruševac, prerasta u samostalnu ustanovu pod nazivom Gradski državni arhiv 20.06.1952. godine. U Istorijski arhiv Kruševac, preimenovan je 01.01.1956. godine. Odlukom Narodnog odbora opštine Kruševac spaja se sa Narodnim muzejem, 03.07.1962. godine u Ustanovu za muzejsku i istorijsko-arhivsku delatnost. Donošenjem Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj službi, marta 1968. godine, došlo je do razdvajanja Arhiva i Muzeja, rešenjem SO Kruševac od 26.12.1968. godine. Od marta 1972. godine otvoreno je odeljenje Istorijskog arhiva Kruševac u Trsteniku, januara 1996. godine dobijena je na trajno korišćenje zgrada u ulici Majke Jugovića br. 6, a od decembra 2007. god. dobija na korišćenje i prostorije u bivšoj Upravnoj zgradi GP „Jastrebac“.

Istorijski arhiv, danas, ima nadležnost nad 5 opština Rasinskog upravnog okruga (Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Ćićevac, Trstenik) i gradu Kruševcu. Arhiv obilascima pokriva ukupno 236 naseljenih mesta.

U Istorijskom arhivu Kruševac čuva se preko 7.000 dužnih metara dokumentacije raspoređenih u 849 arhivskih fondova, ličnih i porodičnih fondova i zbirki, koji obuhvataju period od 1834. do 2020. godine.

Najznačajnija arhivska građa koja se čuva u Arhivu je Fond Kožetinske crkve (1834-1972.), Matične knjige rođenih, venčanih i umrlih vođene u 31-oj crkvi od 1837. do 1946. godine, Fond Načelstva okruga kruševačkog (1839-1921.) kao i mnogi drugi. Veliki broj fondova je proglašen za kulturno dobro od velikog i izuzetnog značaja. Broj stranaka na godišnjem nivou – oko 4.000, i veliki obim izdatih dokumenata – oko 8.000, kao i značajan broj istraživača, govori o veličini i obimu rada sa građanstvom, kao i značaju koji Arhiv ima u društvu.

U sastavu Arhiva, od decembra 1952. godine, radi i Arhivska biblioteka sa čitaonicom, koja danas ima bogati knjižni fond od preko 13.000 bibliotečkih jedinica kao i stare i retke knjige i publikacije od kojih je najstarija HISTORIA UNIVERSA, veteris acnovi testament pata VII, MDCCXXI iz 1721. godine.

Osnovna delatnost Arhiva je zaštita arhivske građe, kako u okviru ustanove, tako i van nje, kod stvaralaca arhivske građe na teritoriji Rasinskog upravnog okruga. Istorijski Arhiv Kruševac je efikasna, moderna i otvorena Ustanova, koja ima zadatak da zaštiti arhivsku građu u registraturama na najefikasniji način, da je prikupi, adekvatno obradi i trajno pohrani u svoje depoe, kao i da omogući njeno nesmetano korišćenje. Delatnost Arhiva ogleda se, takođe, i u radu čitaonice kroz omogućavanje brojnim istraživačima uvid u dokumentaciju koja se čuva u našim depoima i pisarnice kroz izdavanje prepisa i overenih kopija arhivske građe.

Priređivanjem izložbi, tematskih naučnih skupova i drugih kulturnih događaja, kroz saradnju sa drugim ustanovama u kulturi, sa školama i medijskim kućama, Arhiv se, korišćenjem novih informaciono-komunikacionih tehnologija, konstantno prilagađava društvu i njegovim potrebama za informacijama.

U cilju što bolje prezentacije kulturno-istorijske prošlosti Kruševca i Rasinskog upravnog okruga i što veće popularizacije rada Ustanove, od 1964. godine Istorijski arhiv Kruševac bavi se i izdavačkom delatnošću. Do danas je objavljeno preko 150 značajnih izdanja iz oblasti zavičajne istorije i istoriografije. Od 2003. godine, Arhiv samostalno izdaje godišnji časopis „Rasinski anali“. U njemu se objavljuju radovi iz arhivistike, istorije i istoriografije. Ponosni smo i na prvu Monografiju Istorijskog arhiva Kruševac koja je uokvirila 70 godina postojanja i rada naše ustanove.

Još jedna od važnih delatnosti Arhiva, jeste podizanje svesti arhivara u registraturama o značaju čuvanja arhivske građe. Zbog toga se redovno organizuju edukativne radionice, stručni seminari i obilasci registratura, tokom kojih se vrši edukacija arhivara – kako bi se prevazišle nedoumice u vezi sa čuvanjem registraturskog materijala i arhivske građe na terenu. Poslednjih par godina, održan je veliki broj radionica u svim opštinama rasinskog okruga u vezi primene odredbi novog Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti koji se odnose na ustrojavanje depoa, način formiranja arhivskih jedinica i njihov smeštaj u depo. Poseban osvrt je bio na izradi Arhivske knjige, kao dokumenta koji svedoči o vrsti, količini i mestu čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala.

Saradnja sa drugim srodnim ustanovama – Narodnom bibliotekom, Narodnim muzejem, Kulturnim centrom i drugim ustanovama u gradu, kao i sa arhivima u Srbiji je cilj kome težimo i trudićemo se da i dalje održavamo dobre poslovne kontakte.

Arhiv je suorganizator Sajma knjiga i izdavaštva Rasinskog okruga „Rasinski cvet“, zajedno Kulturnim centrom i Narodnom bibliotekom Kruševac, počev od 2011-te godine.

U organizaciji Arhivističkog društva Srbije, Istorijski arhiv Kruševac je suorganizator i aktivan učesnik Međunarodnih arhivističkih savetovanja.

Saradnjom sa školama u vidu oktobarskog programa „Dani istorije kruševačkog kraja“, omogućavamo deci osnovnih škola uvid u istoriju našeg kraja potkrepljenu činjenicama u dokumentima koja čuvamo. Kroz edukaciju učenika kroz ovaj program podižemo svest u najranijem periodu razvoja dece o značaju Arhiva i čuvanju dokumentacije zarad očuvanja činjenica o prošlosti našeg kraja.

Za doprinos u razvoju arhivistike, Istorijski arhiv Kruševac dobio je mnogo priznanja i nagrada – više „Spomen plaketa“ Skupštine opštine Kruševac, tri nagrade „Rasinski cvet“ za izdavača godine 2011, 2017. i 2019., više nagrada za svoja izdanja iz oblasti periodike i istoriografije. Kao najvišu do sada, u decembru 2018. godine, Arhivu je uručena nagrada „Zlatna arhiva“, iz fonda Aleksandra Arnautovića, za najbolji Arhiv u Srbiji. Od strane stručne javnosti, prepoznat je značaj i uticaj koji je Arhiv Kruševac sticao tokom godina svog postojanja. Pored ovog velikog priznanja, Arhiv se mora pohvaliti i uručenjem Vidovdanske pohvale grada Kruševca juna 2019. god. kao veliko priznanje uspešnog poslovanja i trajnog doprinosa u prikupljanju, obradi, čuvanju i zaštiti arhivske građe. Zahvalnice drugih ustanova u kulturi i udruženja građana su samo još jedan odraz predanog rada i uspešne saradnje proteklih godina – ističe Jovac

U okviru bibliotečke zbirke, Arhiv čuva ukupno 74 starih knjiga (knjige objavljene do 1867. godine) i 79 retkih knjiga (knjige objavljene od 1867. godine). Ove knjige se čuvaju u posebnom ormanu, pod posebnim uslovima.

- Što se tiče arhivskih fondova, najstarije knjige u okviru fondova su Matične knjige rođenih, venčanih i umrlih vođene u 31-oj crkvi od 1837. do 1946. godine. Od fondova, najstariji i najznačajniji je fond Kožetinske crkve (1834-1972.) i fond Načelstva okruga kruševačkog (1839-1921.). Pored ovih fondova, imamo još mnogo značajnih fondova koji su od strane RS proglašeni za fondove od izuzetnog značaja i od velikog značaja.
Ukupno komentara 0

Ostavite komentar