OPŠTINA ĆIĆEVAC NASTAVLJA SA REALIZACIJOM PROJEKTA PREPS

10-06-2024

Poplave spadaju u prirodne katastrofe koje predstavljaju ozbiljan izazov za ljudske zajednice širom sveta, ugrožavajući ne samo imovinu već i živote ljudi. Vesti o ljudskim i materijalnim gubicima su sastavni deo svakodnevice, a jedna od lekcija koju smo naučili jeste da saniranje posledica nije dovoljno.

Umesto bavljenja posledicama preporučljivo je da se na svetskom nivou preduzmu strateški koraci ka edukaciji i prevenciji, odnosno ka jačanju otpornosti u suočavanju sa ovim pojavama, izazvanim prirodnim ali i socijalnim uzrocima.

To podrazumeva uključivanje stanovništva od najmlađeg uzrasta. Umesto širenja straha, potrebno je širiti znanje o uzrocima nastanka nepogoda i mogućnostima da se umanje njihova negativna dejstva.

U cilju umanjivanja štete i zaštite ključno je preduzeti odgovarajuće preventivne korake, od čega je prvi razumevanje potencijalnih rizika na području gde živimo. Savetuje se se proučavanje istorijskih poplava, topografskih mapa i pribavljanje informacija od lokalnih vlasti kako bi se identifikovala područja podložna poplavama. Informacije o tome da li je neki prostor podložan poplavama može se pronaći na tematskim kartama na kojima su ucrtane plavne zone, a koje su obuhvaćene dokumentom Vodoprivredna osnova Republike Srbije. Podaci o plavnim zonama dostupni su i na internet stranicama Srbijavoda i Direkcije za vode , dok se Hidroloske prognoze mogu pronaći na sajtu Hidrometeorološkog zavoda Srbije.

Sledeći važan korak je aktivno učešće u edukacijskim programima koji se odnose na rizike od poplava, zatim ssigurnosnim postupcima, evakuaciji i korišćenju sistema ranog upozoravanja.

Uspešni primeri korišćenja resursa na ovom planu jesu obrazovne aktivnosti i vežbe u saradnji sa vatrogasnim jedinicama ili simulacije izvedene u saradnji sa Crvenim krstom, Sektorom za vanredne situacije i drugima. Organizovanje različitih vrsta kampanja koje se odnose na smanjenje rizika od nepogoda , kao što su akcije čišćenja reka i vodotokova, akcije sadnje drveća i sl., dakle aktivno učešće u lokalnim inicijativama za očuvanje okoline i održavanje infrastrukture kako bi se smanjio rizik od poplava.

Jedan od ključnih koraka je i priprema planova za evakuaciju. Razvijanje planova za hitne situacije unutar porodice, za slučaj poplava koji uključuju pronalaženje sigurnih mesta, pripremu neophodne opreme i okumentacije, te dogovore sa komšijama i sugradjanima.

Poželjno je da svaka porodica u svojoj kući ima komplet za slučaj nepogode.

U školama se takodje mogu realizovati aktivnosti u vidu spremanja kompleta za slučaj nepogoda, npr. Prva pomoć, piće i hrana koja se ne kvari, odeća, baterijska lampa i sl.

Kada je reč o edukaciji i prevenciji, takodje je veoma važno pratiti vremenska upozorenja i preporuke nadležnih organa i pridržavati se uputstava o evakuaciji i drugim sigurnosnim merama u slučaju poplava.

I uloga lokalnih samouprava, u prevenciji i zaštiti od prirodnih katastrofa je veoma važna, i odnosi se, pre svega, na izradu urbanističkih planova koji obuhvataju rizike od poplava, kao i propisivanje mera zaštite prilikom gradnje novih objekata.

Zatim, redovno održavanje infrastrukture, kanala, odvodnih sistema i drugih objekata kako bi se osigurala njihova funkcionalnost i sprečile blokade tokom eventualnih poplava

Pripremu operativnih planova za hitne situacije koji uključuju procenu rizika, identifikaciju evakuacijskih ruta, raspored resursa za spašavanje i komunikacijske planove.

Tu je i saradnja sa državnim i drugim relevantnim institucijama zaduženim za upravljanje vodama i hitne situacije radi koordinacije preventivnih mera i reagovanja u slučaju poplava.

Kada je o Opštini Ćićevac reč, opštinsko rukovodstvo veliku pažnju posvećuje važnosti prevencije u zaštiti od poplava. U prilog tome govori i činjenica da je tokom prošle godine uz podršku države uspešno realizovala jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata, koji se odnosi na sanaciju i regulaciju korita Jovanovačke reke. Sanacione mere obuhvatile su izgradnju i ojačavanje nasipa duž korita reke, osiguravanje obala na mestima oštećenja i proširenje vodotoka, tako da sada nema bojazni od budućih plavljenja. Opština Ćićevac danas je deo još jednog važnog projekta koji se odnosi na prevazilaženje rizika od prirodnih katastrofa i prevenciju.

Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapredjenje strategije pripravnosti- PREPS, uz podršku Caritasa Srbije i dobrotvorne fondacije SPC Čovekoljublje, a koji je omogućen podrškom velikoušnog američkog naroda putem američke agencije za medjunarodni razvoj USAIDu okviru projekta koji realizuje CRS, je projekat koji je opštini Ćićevac omogućio stručne obuke iz oblasti smanjenja rizika od prirodnih katastrofa, od kojih su posebno značajne obuke poverenika i zamenika poverenika, izradu planskih dokumenata kojima se utvrđuju pravila i procedure lokalnih samouprava u procesima prevencije i reagovanja u slučajevima prirodnih katastrofa (Planovi evakuacije i Podsetnici za rad poverenika civilne zaštite), dok su u drugoj fazi projekta dodeljeni mali grantovi (bespovratna finansijska sredstva za realizaciju konkretnihaktivnosti) koji će unaprediti kapacitete zajednice za adekvatniji odgovor na potrebestanovništva u procesu prevencije prirodnih katastrofa. Opština Ćićevac će grantove raspodeliti shodno svojim potrebama, a isti se mogu upotrebiti za nabavku opreme za jedinice civilne zaštite, nabavku radio stanica i uspostavljanje radio veza, čišćenje i uređenje vodotokova, sanaciju divljih deponija, nabavku kontejnera i rekultivaciju terena, ozelenjavanje…

U okviru pomenutog projekta, u narednom periodu, u opstini Ćićevac biće organizovane i pokazne/simulacione vežbe zaštite i spasavanja u slučajevima različitih prirodnih katastrofa, u ovom slučaju poplava.

Kroz zajednički napor države, lokalnih samouprava i stanovništva, moguće je stvoriti otpornije zajednice koje su spremne suočiti se s izazovima poplava i smanjiti njihove negativne posledice.

Poplave se mogu dogoditi svuda. Čak i vrlo mali potoci, rečice kanali za odvod ili kišni kanali, koji deluju bezopasno, mogu izazvati poplave većih razmera.

Zato se tokom perioda kada nema poplava ponašajte odgovorno, ne bacajte otpad u reke, potoke i kanale

Ako je otpad već na ovim mestima prijavite to naležnim komunalnim službama

Ako je u mestu u kom živite pojačano oticanje vode kod jakih kiša, ne bacajte otpad i ne prekrivajte šahte i propuste za odvod atmosferskih padavina

Po mogućstvu pripremite dzakove sa peskom koje u slučaju poplave možete staviti na ulaz ili mesta kroz koja može da uđe voda..

Ne pregrađujte vodotokove kako bi pravili akumulaciju vode u letnjem periodu.

Borba protiv poplava zahteva zajednički napor svih - pojedinaca, lokalnih vlasti, državnih institucija i međunarodnih organizacija. Edukacija i prevencija su ključni alati u smanjenju rizika i stvaranju otpornijih zajednica koje mogu odoleti izazovima koje donose poplave. Na kraju, ulaganje u edukaciju i prevenciju danas može doneti ogromne koristi u budućnosti, čineći svijet sigurnijim i otpornijim na prirodne katastrofe poput poplava.
Ukupno komentara 0

Ostavite komentar